Prof. PhDr. Branislav VARSIK, DrSc.


(* 5. marec 1904, Myjava – † 21. máj 1994, Bratislava)
– slovensky historik, archivár, vedec a pedagóg.
PôVOD:
– zo starej myjavskej pytlikárskej rodiny- z 10 detí
VZDELANIE:
1915 – začal študovať na gymnáziu v Nagykörösi – 1918 – návrat domov- štúdium ukončil v r. 1923 v Bratislave na gymnáziu na Gröslingovej ulici.
– 1923-1924- štúdium histórie a geografie – vo Viedni( prof. H. Srbik, O. Redlich, A. Príbram, geografia u prof. E. Oberhummera a E. Brücknera)
– 1924-1925 – v Prahe (J. Šusta, V. Novotný, J. Dobiáš, geografia J. Daneš)
-1925-1928- v Bratislave (prof. V. Chaloupecký, J. Borovička)- obhajoba práce Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody- promovaný na doktora filozofie- po promócii roč.štip.na štúdium v Paríži (1929, prof. L. Eisenmann).
PRÁCA:
– 1931 -1939- do Krajinského archívu v Bratislave – absolvoval štúdium na štátnej archívnej škole v Prahe- 1931 – spoluzakladateľ nezávislého týždenníka Politika- spoluredaktorom a častým prispievateľom.
1933 – prednostom Krajinského archívu, súkromným docentom na Filozofickej fakulte UK (prednášal slovenské dejiny v 15. – 17. stor.)- 1939 – menovaný expertom pre spisovú rozluku s Maďarskom
– do r. 1953 – ako inšpektor archívov a knižníc
– 1938 sa stal mimoriadnym, v r. 1940 riadnym profesorom katedry všeobecných dejín FiF Slovenskej univerzity – až do r. 1974
– 1939-1945 – niekoľkrát dekanom FiF SU
Bol dopisujúci člen Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave, po jej zániku člen Slovenskej učenej spoločnosti.
– 1945-1948 pôsobil ako externý predseda Historického ústavu SAVU – redaktor jej časopisu Historica Slovaca
– podpredseda novozaloženej Slovenskej historickej spoločnosti až do jej rozpustenia v r. 1950
– 1960 – 1966 predseda Slovenskej historickej spoločnosti – 1964 – člen korešpodent SAV.
– 1948 v Paríži, 1965 vo Viedni, 1970 v Moskve – ako popredný slovenský historik sa zúčastnil medzinárodných historických zjazdov
– hlavný redaktor zborníka FF UK Historica až do r. 1974.
DIELO:
– 1926- Slováci na pražskej univerzite do konca stredoveku
– 1932 – Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody
– 1938 – Národnostný problém trnavskej univerzity
– 1940- Národnostná hranica slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach
– 1956- Slovenské listy a listiny z 15. a 16. stor.
-1964, 1973, 1977- Osídlenie Košickej kotliny I.-III.
– 1965 – Husitské revolučné hnutie a Slovensko –
– 1972 – Zo slovenského stredoveku
– 1984 – Z osídlenia slovenského a stredného Slovenska v stredoveku
VYZNAMENANIA:
1963 – Zlatá medaila Univerzity Komenského
1963 – Rad práce
1974 – zlatá čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
1976 – Národná cena SSR
1979 – strieborná medaila SAV
2007 – in memoriam Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?