Registrací a užíváním serveru Komuna dává uživatel souhlas s následujícími Podmínkami užívání, které představují smluvní ujednání mezi provozovatelem a registrovaným uživatelem.

I. Úvodní ustanovení

Komuna je sociální síť, jejíž nedílnou součástí je Tržiště, sloužící k nákupu a prodeji zboží.

Registrace na Komuna.cz je zcela zdarma. Zdarma je i vkládání zboží. 

Kupující neplatí provozovateli žádné poplatky a z realizovaných obchodů jim není účtována provize, nevstupují tedy s provozovatelem do přímého obchodního vztahu.

Komuna není zaměstnavatelem jednotlivých Prodejců. Komuna je pouze zprostředkovatelem.

Nakupovat a prodávat mohou zaregistrované fyzické a právnické osoby on-line na serveru Komuna.cz bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Podmínkami užívání.

II. Prodej zboží

Prodej a distribuce zboží a vykazování zisků nabytých z této činnosti na serveru Komuna.cz je výlučně odpovědností konkrétního Prodejce, který si tímto způsobem udržuje samostatnost a zodpovědnost za distribuci zboží, platbu za zboží a vlastní zisky. Odpovědnost za výrobu a prodej vlastního zboží nese každý Prodejce sám za sebe. Komuna neodpovídá za způsobilost Prodejců k prodeji zboží.

Prodejce si je vědom, že pro prodej zboží může být vyžadováno patřičné živnostenské oprávnění, v případě zboží z drahých kovů také registrace na příslušném Puncovním úřadě.

Prodejce vložením zboží prohlašuje, že je si vědom rizik plynoucích z nabídky nebo prodeje napodobenin děl chráněných autorskými nebo jinými právy.

Pro prodej zboží je třeba se zaregistrovat jako Prodávající.

Jako Prodávající se mohou registrovat fyzické a právnické osoby starší 18 let.

III. Platba a distribuce

Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, bez poštovného a zahrnují provizi 10 %.

Kupující může využít následující možnosti platby: Dobírka nebo Platba předem (PayPal).

Zaplacením se rozumí moment připsání dané částky na účet Prodejce, na který měla být úhrada poukázána. Komuna neodpovídá za provedení platby, za chybné uvedení čísla účtu ze strany Prodejce ani za opožděné připsání úhrady na účet.

Výhradní odpovědnost za neuhrazení zboží nebo za nedodržení termínu na uhrazení zboží nese Kupující.

III. Uzavření obchodu a odpovědnost za realizaci

Výhradní odpovědnost za nedodání nebo neodpovídající, nekvalitní nebo pozdní dodání zboží nese Prodejce. Případné konflikty řeší Nakupující a Prodejce sami a na vlastní náklady.

Veškerá komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím, ať už o platbě a distribuci probíhá výhradně na serveru Komuna.cz v rámci interní pošty. Tato komunikace probíhá soukromě mezi Kupujícím a Prodejcem a nezobrazuje se ostatním uživatelům. Komuna má přístup k této komunikaci za účelem kontroly jejího obsahu pro případ možného posouzení konfliktních situací vzniklých například nedodržením vzájemných závazků mezi uživateli.

IV. Provizní systém

Za poskytnutí prostoru a servis si Komuna standardně nárokuje provizi ve výši 10 % z ceny každého prodané položky (hradí prodejce).

Prodejce bere na vědomí, že cena zboží, které vkládá do systému, je plná cena včetně DPH (je-li plátcem) a provize, kterou si nárokuje Komuna za zprostředkování obchodu. Kupujícím se zobrazuje již cena včetně této Provize. V okamžiku Uzavření obchodu mezi prodejcem a Kupujícím si Komuna nárokuje Provizi ve výši 10% z ceny výrobku bez poštovného.

Kupující nakupují za plné ceny včetně Provize a tyto ceny hradí prodejcům jedním ze zvolených způsobů platby. K uplatnění Provize z této ceny za zprostředkování obchodu na serveru Komuna dochází automaticky vždy v okamžiku Uzavření obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Provize se připisuje do seznamu provizí jednotlivých Prodávajících. Přehled o provizích za prodané zboží má Prodejce možnost průběžně sledovat v administraci svého obchodu, jejíž obsah je přístupný výhradně pouze konkrétnímu Prodejci.

Prodejce bere na vědomí, že Uzavřením obchodu si Komuna započítává Provizi za zprostředkování obchodu a storno Objednávky v kterékoli fázi obchodu, ať už před a nebo po zaplacení částky za zboží, na této skutečnosti nic nemění. Stejně v případě sporu mezi Prodejcem a Kupujícím nemá Prodejce nárok na vrácení Provize. Prodejce má v případě storna Objednávky nebo sporu s Kupujícím možnost požádat o prošetření průběhu komunikace obchodu. Komuna může po přezkoumání průběhu komunikace obchodu mezi Prodejcem a Kupujícím přiznat vrácení provize.

V. Ochrana osobních údajů

Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (více na stránce Ochrana osobních údajů).

VI. Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatelem serveru Komuna je Ondřej Hrčiak, IČO 63746549.

Provozovatel serveru Komuna není prodejcem vystaveného zboží ani dodavatelem služeb nabízených jednotlivými Prodejci/Dodavateli.

Provozovatel serveru Komuna je zprostředkovatelem. Služby nabízejí v rámci serveru Komuna jednotliví Prodejci. Komuna proto nenese odpovědnost za nedodržení zákonně stanovených podmínek na straně Prodejce.

Provozovatel serveru Komuna nenese odpovědnost za případné nepravdivé prohlášení, které Prodejce poskytl Nakupujícímu o povaze zboží nebo procesu obchodu. Komuna také nenese žádnou odpovědnost za dodání nebo nedodání zboží.

Provozovatel serveru Komuna nenese žádnou odpovědnost za realizaci platby za zboží ze strany Nakupujícího. Výhradní odpovědnost za nedodání nebo neodpovídající či nekvalitní dodání zboží nese vždy Prodejce a případné konflikty vzniklé v procesu prodeje a distribuce zboží nebo zhotovení a dodání služeb řeší Prodejce sám a na vlastní náklady. Komuna také neodpovídá za reklamaci a následné vyřízení reklamace, za opravy a náhradu škody, ani za výměnu zboží za zboží nebo vrácení peněz. Všechny případné konflikty v rámci prodeje a distribuce zboží se Nakupující zavazuje řešit výhradně s jednotlivými Prodejci, od kterých zboží/služby zakoupil.

Provozovatel serveru Komuna si vyhrazuje právo na deaktivaci účtu uživatele a na zamezení opětovné registrace na serveru Komuna bez udání důvodu. Komuna si také vyhrazuje právo na zamezení přístupu na server kterémukoli registrovanému uživateli bez udání důvodu.

Provozovatel serveru Komuna nenese odpovědnost za nepřerušené fungování provozu serveru Komuna a vyhrazuje si právo na předem neohlášené výpadky z důvodu technické údržby systému.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit činnost serveru Komuna bez udání důvodu a bez jakýchkoliv nároků ze strany registrovaných uživatelů pro zachování kontinuity jejich fungování v rámci systému Komuna.cz. V případě ukončení provozu serveru Komuna nevyplývají provozovateli žádné povinnosti vůči registrovaným uživatelům a žádným způsobem se nezaručuje uchovávání osobních informací uživatelů po ukončení fungování serveru Komuna.cz.

Provozovatel serveru Komuna má právo použít fotografie zboží/služeb registrovaných Prodejců za účelem propagace serveru Komuna prostřednictvím třetích stran. Právo použít veškerá vyobrazení a popisky služeb k propagaci serveru uděluje registrovaný uživatel provozovateli odsouhlasením Podmínek užívání při registraci.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od momentu registrace uživatele na Komuna.cz a uživatel registrací veškerá ustanovení ve znění platném v den registrace bez výhrad akceptuje. Uživatel registrací potvrzuje, že plně uznává elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou.

Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí platnými zákony České republiky.

Pokud se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Všechny eventuální spory, které by mohly vzniknout mezi provozovatelem Komuna a registrovaným uživatelem, včetně sporů o platnost, výklad nebo zrušení Podmínek užívání Komuna a dohody z nich vyplývající budou řešeny smírem. Pokud nedojde k urovnání sporů cestou smíru, je každá ze smluvních stran oprávněna řešit spor soudní cestou u příslušného soudu v místě sídla žalovaného.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky užívání kdykoliv doplnit nebo změnit.

Kopírování veškerých textů, fotografií a zvukových či obrazových příloh zobrazovaných na Komuna.cz je bez výslovného předchozího svolení vlastníků autorských práv zakázáno.

Součástí registrace je odsouhlasení Podmínek užívání. Uživatel prohlašuje, že se před registrací seznámil s těmito Podmínkami užívání a že s nimi souhlasí.

Poslední aktualizace 8. 2. 2014.

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?