Komuna.cz chrání veškeré osobní informace zaslané uživatelem při registraci.

V registračním formuláři uvádějte vždy pravdivé údaje a v případě nastalých změn tyto údaje aktualizujte.

Veškeré informace zaslané při registraci uživatelem chráníme ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne, a to výlučně v souvislosti s provozem Komuny.

Žádné osobní údaje registrovaného uživatele, vyjma těch, u kterých je na tuto skutečnost předem upozorněno, nejsou přístupné ostatním uživatelům.

Komuna.cz plně respektuje právo na soukromí uživatelů, nepřebírá však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany osobních údajů na odkazovaných externích stránkách.

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?